Můžete si koupit

Arcidiecézní muzeum Olomouc. Průvodce

Přejít do e-shopu

Ke slávě a chvále

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC 

UPOZORNĚNÍ: Omlouváme se, ale z technických důvodů je uzavřena Schodišťová hala Arcidiecézního muzea!

Arcidiecézní muzeum Olomouc vzniklo v roce 1998 jako společný projekt státu a církve s cílem navázat na duchovní a kulturní kořeny olomoucké arcidiecéze a vytvořit tak instituci srovnatelnou s obdobně zaměřenými muzei v Evropě. Veřejnosti bylo muzeum slavnostně zpřístupněno 1. června 2006.  

Stálá expozice Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě byla po deseti letech reinstalována do své současné podoby. V chronologickém sledu prezentuje umění v olomoucké diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 18. století. Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků.  Ve dvou trezorových klenotnicích je pak prezentován exklusivní výběr předmětů uměleckého řemesla liturgické povahy. Vystavená umělecká díla pocházejí z převážné části z církevního majetku, významně je však doplňují také sbírkové předměty z fondu Muzea umění Olomouc, několika dalších institucí i soukromých sběratelů. Vzhledem k povaze a vlastnictví exponátů, může docházet k dílčím obměnám instalace. Zvláštní postavení v tomto ohledu zaujímají bohoslužebné textilie, které jsou vzhledem ke své materiálové skladbě obměňovány zhruba v ročních intervalech.

 

Expoziční okruhy:

KOČÁROVNA
Expozici otevírá téma velkolepých barokních triumfálních vjezdů olomouckých biskupů a arcibiskupů do města. Jejich nejhonosnější připomínkou je vystavený ceremoniální vůz olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (1745–1758).
 
KLENOTNICE I
V trezorové místnosti je představen výběr nejcennějších uměleckořemeslných děl z drahých kovů z olomoucké arcidiecéze, časově pokrývající slohová období gotiky, renesance a baroka.
 
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
Doplňková expozice podchycuje prostřednictvím olomouckých nálezů bezmála šest tisíc let souvislého osídlení Olomoucka s důrazem na význam lokality ve velkomoravském období, spojeném s cyrilometodějskou tradicí a počátky křesťanství na Olomoucku.
 
ROMÁNSKÉ A RANĚ GOTICKÉ UMĚNÍ
Osou expozice je osobnost olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka (1126 –1150) a široké spektrum uměleckých aktivit, které ovlivnil. Výběr dalších sochařských památek z Velehradu a olomoucké katedrály dokumentuje počátky a šíření gotického slohu na Moravě.
 
UMĚNÍ VRCHOLNÉ A POZDNÍ GOTIKY
Období 14. a počátku 15. století je zastoupeno především sochařskými díly, z nichž vynikají jedinečné ukázky sochařství krásného slohu. Exponáty doby pozdní gotiky a rané renesance dokládají časný vliv nizozemského realismu.
 
KLENOTNICE II
Druhá klenotnice Arcidiecézního muzea představuje liturgické předměty a oděvy používané v rámci křesťanské bohoslužby. Vedle nesporných uměleckých kvalit a historické hodnoty vystavených děl je naše pozornost zaměřena zejména na jejich symbolický význam a liturgickou funkci.
 
OBRAZÁRNA OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ
Počátky soustavného uměleckého sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů spadají do druhé poloviny 17. století. Část jejich obrazárny představuje nejvýznamnější díla italského, nizozemského a středoevropského původu.
 
KABINET SLONOVINY A KOLEKCE UMĚLECKÉHO ŘEMESLA
Početná sbírka uměleckých předmětů ze slonoviny byla shromážděna olomouckým arcibiskupem Leopoldem Prečanem. Vedle francouzských a německých prací z 19. století a bohatého souboru orientálních řezeb zde jsou zastoupena i evropská středověká, renesanční a barokní díla. Další část expozice je věnována ukázkám z bohaté arcibiskupské sbírky historické keramiky a porcelánu.
 
UMĚLECKÝ MECENÁT OLOMOUCKÝCH KANOVNÍKŮ
Olomoucká kapitula sv. Václava, založená biskupem Jindřichem Zdíkem roku 1141, patří mezi nejstarší kapituly na Moravě.  Formou svého kulturního a uměleckého mecenátu se kanovníci nijak nelišili od světské aristokracie. Mezi jejich významné kulturní aktivity patřilo sběratelství a mecenášství sakrálního umění.
 
UMĚNÍ BAROKA V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI
Uměleckou a kulturní aktivitu v duchovenském prostředí Moravy 17. a 18. století spoluutvářely vlivy Itálie, Podunají, sousedních Čech i Slezska. Expozice barokního umění představuje specifický charakter olomouckého baroka i jeho ohlasy a lokální transformace v umění olomoucké arcidiecéze.
 
CÍRKEVNÍ ŘÁDY A POUTNÍ MÍSTO SVATÝ KOPEČEK
Hlavními nositeli barokní kultury v Olomouci byly vedle biskupství také řeholní instituce. Mezi ty nejvýznamnější patřila premonstrátská kanonie na Hradisku u Olomouce s poutním areálem Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a jezuitský konvikt s univerzitou, kostelem Panny Marie Sněžné a kaplí Božího Těla.
 
HUDBA V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI 
Expozice představuje některé významné osobnosti hudební kultury spjaté se dvorem olomouckých biskupů a arcibiskupů.
 
Realizační tým:
SCÉNÁŘ A LIBRETO | Gabriela Elbelová, Jana Hrbáčová, Helena Zápalková
ODBORNÍ KONZULTANTI | Ladislav Daniel, Ivo Hlobil, Milan Togner, Pavel Zatloukal
KURÁTOŘI EXPOZICE | Gabriela Elbelová, Jana Hrbáčová, Helena Zápalková
SPOLUPRÁCE | Simona Jemelková, Martina Potůčková, Tomáš Lampar, Leoš Mlčák, Marta Perůtková
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | HŠH architekti 
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Šmalec
RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE | Romana Balcarová, Renata Bartoňová, Tatjana Bayerová, Petr Berger, Tomáš Berger, Vlastimil Berger, Alena Bergerová, Šárka Bergerová, Lukáš Bureš, Magdalena Černá, Marie Dočekalová, Petr Douda, Marie Foltýnová, Věra Frömlová, Katarína Gregorová, Mojmír Hamsík, Radana Hamsíková, Ivan Houska, Zdeněk Juppe, Ludmila Kaprasová, Marie Karenová, Radomil Klouza, Hana Kohlová, Miloslav Kubík, Jiří Látal, Vendula Látalová, Zdeňka Němcová, Václav Němec, Alois Póč, Dalibor Sedlák, Radomír Surma, Anna Svetková, František Sysel, Andrej Šumbera, Miroslava Trizuljaková, Václav Vondráček, Ladislav Vyskočil, Ladislav Werkmann, Radka Zahradníková, Ondřej Žák
INSTALACE | Jan Kutra, Tomáš Lampar, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Ondřej Žák
 
Zapůjčitelé:
Arcibiskupství olomoucké, Benediktinské opatství Rajhrad, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Město Miroslav, Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, Muzeum Komenského v Přerově, Muzeum města Brna, Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Olomouci, Obec Lutín, Římskokatolická duchovní správa u kostela Panny Marie Sněžné Olomouc, římskokatolické farnosti: Boršice u Buchlovic, Březová nad Svitavou, Dobromilice, Dolany u Olomouce, Hněvotín, Hnojice, Hodslavice, Cholina, Jesenec, Jevíčko, Kopřivnice, Kostelec na Hané, sv. Mořice Kroměříž, Křenovice u Slavkova, Litovel, Mohelnice, Moravičany, Moravská Huzová, sv. Michala Olomouc, sv. Mořice Olomouc, sv. Václava Olomouc, Ostrava-Zábřeh, Přemyslovice, Povýšení sv. Kříže Prostějov, Rajnochovice, Rokytnice u Přerova, Slatinice u Olomouce, Staré Město pod Sněžníkem, Štěpánov u Olomouce, Šternberk, Tovačov, Uničov, Úsov, Velehrad, Zábřeh, Slezské zemské muzeum v Opavě, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Vlastivědné muzeum v Olomouci a soukromí sběratelé.
 

Arcidiecézní muzeum Olomouc je jako jediná památka v České republice držitelem titulu Evropské dědictví. 

Fotogalerie
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc

Pokladna

Kočárovna
Kočárovna
Kočárovna
Kočárovna
Pokladnice
Pokladnice
Nové sklepení
Okrouhlá věž
Nová síň
Nová síň
Nová síň
Křížová chodba
Kaple sv. Jana Křtitele
Kaple sv. Jana Křtitele
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
Erbovní sál
Barokní sály
Kaple sv. Barbory
Kaple sv. Barbory
Obrazárna
Obrazárna
Obrazárna
Video

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022